Monday, November 26, 2012

children's book

These are some characters I worked on for a children's book.
Estos son unos personajes en los que trabajé para un libro infantil.
Aquests són uns personatges en els que vaig treballar per un llibre infantil.

No comments:

Post a Comment