Thursday, March 28, 2013

we love marriage

we love marriage and weddings, for everyone!

ens encanta el matrimoni i les bodes, per tothom!

nos encanta el matrimonio y las bodas, para todo el mundo!

Monday, March 25, 2013

Wednesday, March 20, 2013

mochi's protection


1.
M: Hola…em dic Mochi. Crec que hauríem de ser amics, necessito protecció d’un gos enorme i súper dolent. Segur que el coneixeu, fa molta por!
2.
M: Allà està! Vigileu!!

1.
M: Hola…me llamo Mochi. Creo que tendríamos que ser amigos, necesito protección de un perro enorme y súper malo. Seguro que lo conocéis, da mucho miedo!
2.
M: Allí está! Cuidado!!


Tuesday, March 19, 2013

happy father's day!

This one is for all the dads, and specially mine, of course!! I’ve been accepted to Columbia University, and I am thrilled! But I hate the idea of going to Columbia comparing to how much my dad loves it! I think he wasn’t so proud of me since I told him I wanted to study architecture hehe…

Traducció
 1. ‘la meva filla és arquitecte’
H: Ei! La meva filla també és arquitecte!

 1. ‘Papa de Columbia’

Aquesta vinyeta és per tots els pares, i especialment pel meu, evidentment!! M’han acceptat per estudiar a la Universitat de Columbia, i estic encantada! Però odio la idea d’anar a Columbia en comparació del que li encanta al meu pare! Crec que no ha estat tant orgullós de mi desde que li vaig dir que volia estudiar arquitectura jeje…

Traducción
 1. ‘mi hija es arquitecta’
H: Ei! Mi hija también es arquitecta!

 1. ‘Papá de Columbia’
Esta viñeta es para todos los padres, y especialmente el mío, evidentemente!! Me han aceptado para estudiar en la Universidad de Columbia, y estoy encantada! Pero odio la idea de ir a Columbia en comparación de lo que li encanta a mi padre! Creo que no ha estado tan orgulloso de mi desde que le dije que quería estudiar arquitectura jeje…


Friday, March 15, 2013

delicious

Això no pot ser bo, però és deliciós!

Esto no puede ser bueno pero, es delicioso!

Thursday, March 14, 2013

Tuesday, March 12, 2013

silly talk

He decidit que a partir d'ara començaré a despertar-me d'hora per anar a còrrer una mica cada dia abans d'anar a treballar...

He decidido que a partir de ahora empezaré a despertarme antes para ir a correr un poco cada día antes de ir a trabajar...

Monday, March 11, 2013

big news


Sorry there was no cartoon today…we had the craziest weekend ever, we received some pretty awesome news on Friday (no babies) and we spend all weekend dealing with them and with some other things…the only thing we know is that our life will change drastically and with that 1,57 of gemma, I hope we all have fun with so many changes!  

Perdoneu que no hi hagi vinyeta avui…hem tingut el cap de setmana més boig de la història, el divendres vem rebre unes noticies bastant fantàstiques (res de bebés) i ens hem passat el cap de setmana gestionant-les i gestionant altres coses inesperades…L’única cosa que sabem segur és que la nostra vida canviarà radicalment i amb ella també 1,57 of gemma, espero que tots ens ho passem molt bé amb tant canvi!

Perdón por no haber colgado viñeta hoy…hemos tenido el fin de semana mas loco de la historia, el viernes recibimos unas noticias bastante fantásticas (nada de bebés) y nos hemos pasado el fin de semana gestionándolas y gestionando otras cosas inesperadas…La única cosa que sabemos seguro es que nuestra vida cambiará drásticamente y con ella también 1,57 of gemma, espero que todos nos lo pasemos muy bien con tanto cambio!

Friday, March 8, 2013

useful tricks

He d'ensenyar al Mochi a fer coses útils
G: Va Mochi, agafa'n un!

Tengo que enseñar a Mochi a hacer cosas útiles
G: Venga Mochi, saca uno!

Thursday, March 7, 2013

always dream big

A vegades els meus somins són tant grans que fan por

A veces mis sueños son tan grandes que dan miedo

Wednesday, March 6, 2013

boring job contest

Having a boring job pays off!

YES! This is a boring job contest! This is how it works: if your job is super boring, write a comment under this post explaining what’s your job and why is it boring (it doesn’t have to be too long, one sentence is just ok). I will personally read all the posts and decide which job is the most boring and deserves to win, and if it is too difficult to decide Mochi will help. On May the 1st of 2013 I announce the winner. The winner will receive an original drawing that I will personally do for the occasion and that will be posed on the blog for everyone to envy the winner ;).

If you are the winner you have to send an email to 157ofgemma@gmail.com with your address and I send you your gift.

RULES:
 1. There is only one way to participate: describing your job posting a comment under this post, not by email, not by facebook, just in here.
 2. No cheating! If your job is made up the world will punish you with bad breath for the rest of your life, good luck with that.
 3. It’s a boring job contest, not a bad salary contest. So, if your job is to feed baby pandas in a paradise island and you get paid 1 dollar a year, I’m sorry but your job is still awesome, you don’t deserve to win!

Tenir una feina avorrida te premi!

SI! Això es un concurs de feines avorrides! Funciona així: si la teva feina és reavorrida escriu un comentari sota aquesta entrada explicant quina és la teva feina i perquè és avorrida (no cal que sigui massa llarg, amb una frase ja serveix). Jo llegiré tots els comentaris personalment i decidiré quina feina és la més avorrida i mereix guanyar, i si em costa molt decidir el Mochi m’ajudarà. El dia 1 de maig de 2013 anunciaré el guanyador. El guanyador rebrà un dibuix original fet per mi especialment per aquesta ocasió i que penjaré al blog perquè sigui l’enveja de tothom ;).

Si ets anunciat guanyador hauràs d’enviar un email a 157ofgemma@gmail.com amb la teva adreça i t’enviaré el teu regal.
NORMES:
 1. Només hi ha una manera de participar: descriure la teva feina posant un comentari sota aquest post, ni per mail, ni per facebook, només per aquí.
 2. No s’hi val fer trampes! Si t’inventes la feina el món en castigarà amb halitosi per la resta de la teva vida, així que bona sort.
 3. És un concurs de feines avorrides, no de salaris. Si la teva feina és donar de menjar a ossos panda bebés a una illa paradisíaca i guanyes 1 euro a l’any, ho sento però la teva feina segueix sent fantàstica, no et mereixes guanyar!

Tener un trabajo aburrido tiene premio!

SI! Esto es un concurso de trabajos aburridos! Funciona así: si tu trabajo es aburrido escribe un comentario debajo de esta entrada explicando cual es tu trabajo y porque es aburrido (no hace falta que sea demasiado largo, con una frase sirve). Yo leeré todos los comentarios personalmente y decidiré cual es el trabajo mas aburrido y que merece ganar, si me cuesta mucho decidir Mochi me ayudará. El dia 1 de mayo de 2013 anunciaré el ganador. El ganador recibirá un dibujo original hecho por mi especialmente para esta ocasión y que colgaré en el blog para que pueda ser la envidia de todo el mundo ;).

Si eres anunciado ganador habrás de enviar un email a 157ofgemma@gmail.com con tu dirección y te enviare tu regalo.
NORMAS:
 1. Solo hay una manera de participar: describir tu trabajo poniendo un comentario debajo de este post, ni por mail, ni por facebook, solo por aquí.
 2. No se vale hacer trampas! Si te inventas un trabajo el mundo te castigará con halitosis para el resto de tu vida, así que buena suerte.
 3. Es un concurso de trabajos aburridos, no de salarios. Así que, si tu trabajo es dar de comer a osos panda bebé en una isla paradisíaca y ganas 1 euro al año, lo siento pero tu trabajo sigue siento fantástico, no te mereces ganar!

Tuesday, March 5, 2013

life solutions

Estic cansada de que la meva àvia caigui i es faci mal
G: ho sento però és el que hi ha...

Estoy harta de que mi abuela caiga y se haga daño
G: lo siento pero es lo que hay...


Monday, March 4, 2013

overwhelmed

1.
Quan acabes arquitectura et sents com si no hi hagués res que no poguéssis fer.
2.
G: I ara, què fem?

1.
Cuando acabas arquitectura te sientes como si no hubiese nada que no pudieras hacer.
2.
G: Y qué hacemos ahora?

Friday, March 1, 2013

what to do when it rains on your wedding day

1.
G: Estic tant emocionada per la boda que no deixaré que res m'afecti, ni la pluja!
M: És al juliol a Barcelona, no plourà!
2.
El dia de la boda
G: Per què a mi?!?

1.
G: Estoy tan emocionada por la boda que no dejaré que nada me afecte, ni la lluvia!
M: Es en julio en Barcelona, no lloverá!
2.
El día de la boda
G: Por qué a mi?!?